Drei Brüder am Meer ...

Timo ab dem Gut Heid Till-Otis, Teo-Jaykee und Timo ab dem Gut Heid
Das ist Timo ab dem Gut Heid (l.)! Er grüsst uns vom Holländischen Strand, wo er sich mit seinen zwei Brüdern Till-Otis und Teo-Jaykee ab dem Gut Heid zu einem Strandbummel getroffen hat.